برگها در هنگام زوال میافتند و

 میوه ها در حال کمال٬

پس بنگر تو چگونه میافتی٬

مانند برگی زرد و خشکیده و یا

 میوه ای کامل و رسیده...!